<
  • You Can Add

Lidmaatschappen

Ik ben als psychotherapeut ingeschreven in het overheidsregister
(Register Psychotherapeut, BIGregistratienummer 89044423416).

Lidmaatschappen beroepsverenigingen: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (www.lvvp.nl). Voorheen NVVP.

 

Per november 2015.

Goedgekeurd Kwaliteitstatuut per 14-9-16.

Klik op:

kwaliteitstatuut

 

Lidmaatschappen therapieverenigingen: ik ben lid van de Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (www.nvrg.nl). Ik ben bestuurslid van de Coöperatie Vrijgevestigde GGZ Utrecht (VGGZU).


Kostenvergoeding 2017

Kostenvergoeding Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket.

Tegelijkertijd is de manier van declareren veranderd. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

Informatie over de vergoeding van uw behandeling De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde psychotherapeut wordt vergoed vanuit de Basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

De vergoeding geldt niet voor aanpassingsstoornissen en "andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn" (de zogenoemde V-codes). Dit betekent dat ook partnerrelatie therapie of ouder-kind relatieproblemen niet meer vergoed worden, tenzij minimaal één van beide partners een psychiatrische diagnose volgens de DSM-IV-TR heeft, of als er een sterk vermoeden is van een psychiatrische diagnose.

Niet verzekerde zorg

"In 2017 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico € 385,- Uw eigen risico of wat er nog van ‘over’ is, wordt door uw zorgverzekeraar eenmalig in mindering gebracht op uw vergoedingen. U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts voor behandeling in de SGGZ (gespecialiseerde GGZ zorg) als u bij mij in therapie komt.

Ik heb voor de Gespecialiseerde GGZ contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.
Dit zijn onder meer: Menzis, CZ, Achmea VGZ, Multizorg, ONVZ, DSW, de Friesland. De grote zorgverzekeraars hebben een aantal kleinere verzekeraars die onder hen vallen. Bv Ohra en Delta Lloyd vallen onder CZ.

De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s, zie hieronder) waarmee ik de gegevens en tijd registreer.

Gespecialiseerde GGZ

Wanneer uw problemen complex en langdurend zijn, of als eerdere hulp niet effectief was, dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ, de vroegere “tweede lijn”), waar ook langdurende behandelingen mogelijk zijn.

No show Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show' meer. Er wordt daarvoor een bedrag van € 60,00 bij u in rekening gebracht. Niet verzekerde zorg. Als de zorg waarvoor u in behandeling wilt niet onder de verzekerde zorg valt, zult u de kosten zelf moeten betalen. De kosten bedragen dan € 96,00 per sessie. Voor partner-relatie therapieën is dit € 180,00 per sessie van anderhalf uur. "

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtin¬gen te voldoen. Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling


Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.nvvp.nl en www.psychotherapie.nl).

Alles wat u bespreekt wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.nvvp.nl en www.psychotherapie.nl) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met mij niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.nl).
Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Daarin is ondermeer de omgang met cliëntgegevens geregeld. Deze beroepscode is te vinden op www.lvvp.nl


Voor het melden van klachten over uw zorgverzekering kunt u terecht bij Meldpunt Consument & Zorg op www.npcf.nl.
PRIVACYSTATEMENT JE van der Burg

JE van der Burg gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30269967, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe JE van der Burg met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie JE van der Burg persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers van www.jevanderburg.nl
c. deelnemers aan bijeenkomsten van JE van der Burg

2. Verwerking van persoonsgegevens

JE van der Burg verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

JE van der Burg verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

JE van der Burg verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

JE van der Burg kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van JE van der Burg persoonsgegevens verwerken. JE van der Burg sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

JE van der Burg deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. JE van der Burg deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

JE van der Burg geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt JE van der Burg ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

JE van der Burg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. JE van der Burg hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

JE van der Burg kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van JE van der Burg gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht JE van der Burg te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met JE van der Burg , telefoonnr: 0308783287.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop JE van der Burg persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met JE van der Burg, telefoonnr. 0308783287.
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.
Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).© Copyright 2014 Janny van der Burg. All Rights Reserved.