• You Can Add

Intakeprocedure

Het eerste gesprek vindt zo mogelijk binnen twee tot vier weken na aanmelding plaats.

Er wordt onder meer gesproken over de klachten/problemen, de ernst en de duur ervan, over uw situatie nu en uw levensloop, waarbij het ook van belang is hoe u daar zelf tegenaan kijkt en wat u daarin van belang vindt.

Vaak hebt u zelf een idee over een verband of samenhang, hoe kijkt u tegen uzelf en uw problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou u zelf willen veranderen? Wanneer voelt u zich juist goed?

Tijdens het gesprek wordt tevens gesproken over allerlei praktische zaken, zoals eventuele wachttijd voor start behandeling, bekostiging, regels m.b.t. afzeggen van afspraken, etc.

Aan het eind van dit gesprek wordt al dan niet besloten in deze praktijk verder te gaan met de intakefase.

Intake
De intakefase bestaat doorgaans uit 3 tot 4 gesprekken. Als de klachten (ook) van lichamelijke aard zijn kan een medisch onderzoek bij de huisarts of specialist gewenst zijn. Persoonlijkheidsonderzoek kan deel uitmaken van de intakefase. Wanneer u een (vaste) partner heeft, zal ik u als dit zinvol lijkt, vragen of het goed is als uw partner een keer uitgenodigd wordt voor een gesprek samen met u.

De intakefase wordt afgerond met een diagnose en een advies. Bij het advies wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk voldoende aansluiten bij uw hulpvraag.


Behandelplan

Ik doe u een voorstel voor de behandeling. Samen stellen we een behandelplan op schrift op waar u uw instemming aan kunt geven. In het behandelplan worden de klachten/problemen omschreven, alsmede het behandeldoel (en eventuele tussendoelen) en de weg (werkwijze, methode) om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te kunnen komen. Er zal zeer globaal worden aangegeven wat de te verwachten behandelduur is.

Communicatie met andere hulpverleners
Ik bericht in principe uw huisarts en uw psychiater (als u die heeft) over de behandeling. Ook zal ik u vragen of het goed is dat ik contact opneem en informatie opvraag bij eventuele eerdere behandelaars.

De behandeling
In de gesprekken die volgen zal vooral worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig en wat wilt u nu veranderen. Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan. Ervaringen uit het verleden die duidelijk doorwerken in het heden kunnen ook onderwerp van gesprek zijn.

In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u gewend bent om naar uzelf en naar anderen te kijken. Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan; soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.

Oefeningen tijdens de sessies en huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling en kunnen u helpen anders aan te kijken tegen situaties die u als problematisch ervaart en hier vervolgens ook anders mee om te gaan. Hoe de therapie precies zal verlopen is niet te voorspellen, omdat het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut.

Frequentie en de duur van de gesprekken
De frequentie van de contacten en de duur van de behandeling hangen zowel af van de aard en de ernst van de problematiek als van uw wensen. Meestal vinden de gesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats. Bij partnerrelatie gesprekken zal de tussenliggende tijd tussen 2 afspraken vaak langer zijn, zodat u thuis kunt oefenen met nieuw gedrag. In de laatste periode van de psychotherapie zijn de zittingen meestal minder frequent.

Individuele gesprekken duren maximaal ¾ uur, gezins- en echtpaargesprekken maximaal 1,5 uur.

Specialisaties

Ik ben als psychotherapeut incl. kinder en jeugd psychotherapie gespecialiseerd op het terrein van de individuele psychotherapie met volwassenen en jong-volwassenen (va 18 jaar), partnerrelatie therapie en gezinstherapie.

Als specialisaties m.b.t. thema’s kunt u o.a. bij mij terecht voor:
• depressieve klachten en depressies
• overspannenheid en burn out
• aan werk gerelateerde problemen
• angst- en dwangstoornissen en fobieën
• persoonlijkheidsproblemen
• klachten na traumatische ervaringen
• spanningsklachten
• problemen in het contact met anderen
• rouwproblematiek (ook in gezinsverband)
• identiteit- en losmakingproblemen
• (matige) verslavingsproblemen

• partnerrelatieproblemen en gezinsproblemen. Hierbij moet ik wel aantekenen dat zorgverzekeraars deze therapieën alleen vergoeden als één van de volwassenen voor een DSM-IV diagnose in aanmerking komt. Daarnaast kan ik zelf-betalenden aannemen voor partnerrelatie of gezinstherapie (zie bij Overige: 'niet verzekerde zorg').

Door mijn ervaring op het Consultatiebureau van Alcohol en Drugs kan ik ook matig ernstige verslavingsproblemen in mijn praktijk aannemen. In de eerste fase ligt de nadruk op stoppen of sterk minderen van het gebruik. Dit moet lukken voordat het mogelijk is om psychotherapeutisch aan het werk te gaan.

Wat behandel ik niet

U kunt niet bij mij terecht voor:
• psychiatrische stoornissen in engere zin en andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis
• als er naast psychotherapie ook acute crisisinterventie nodig is of kan zijn.

Intervisie en waarneming
Zoals ook wordt aangegeven in de beroepseisen van de NVVP neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten met een kleine groep collega’s waarin wij de behandeling van cliëntproblemen (anoniem) bespreken en elkaar feedback, tips/adviezen geven.

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Er is een regeling voor waarneming.

© Copyright 2014 Janny van der Burg. All Rights Reserved.